Perfect Photobook – Saal Digital PL|EN

0 Shares
0
0
0
*Scroll down to read in English*
Każdy kto mnie zna, doskonale wie, że uwielbiam ‘kolekcjonować’ swoje wspomnienia. Muszę przyznać, że przykładam bardzo dużą wagę do tych małych rzeczy materialnych. Uwielbiam różnego rodzaju pamiątki, pocztówki, kartki, bilety oraz zawieszki do kluczy. Moja mama ostatnio stwierdziła, że zostanę w przyszłości zbieraczem. Na szczęście nie jest ze mną jeszcze aż tak źle, ale bardzo przywiązuję się do takich rzeczy, które przypominają mi o jakimś wydarzeniu, podróży czy po prostu miło spędzonym dniu. 
Ważnym elementem tego wszystkiego są również zdjęcia. Aparat zabieram ze sobą niemalże wszędzie, czasami nawet uwieczniam wykonywanie zwykłych czynności ze swoimi znajomymi czy rodziną. Mój laptop przepełniony jest zdjęciami, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy nie mam pewności, czy przypadkiem nie zepsuje się on w najmniej oczekiwanym momencie i nie będę w stanie już odzyskać swoich rzeczy. Pisząc bloga, wstawiając swoje zdjęcia na tumblra i instagrama, przynajmniej tam zostają one zapisane, ale to tylko mały ich procent. Bardzo lubię więc wywoływać zdjęcia, przyklejać je na ścianach, wstawiać do ramek czy po prostu chować do szuflady, gdy jest ich nieco więcej. 
Zawsze chciałam też mieć fotoksiążkę, na którą mam miliony pomysłów. W końcu udało mi się taką zdobyć dzięki współpracy z Saal Digital. Początkowo planowałam zebrać w niej nieco swoich wspomnień z ostatnich miesięcy, ale przypomniałam sobie, że moja mam zawsze narzeka, iż ona nie ma głowy do tego, by przeglądać te wszystkie zdjęcia i potem wybierać, które warte są wywołania, a później ‘brakuje jej czasu’, by pójść do fotografa. Postanowiłam więc zrobić jej małą niespodziankę i bez okazji dostała ode mnie właśnie ten album ze zbiorem zdjęć z naszego ostatniego wyjazdu w góry. Jest z niej niezwykle zadowolona! 
O produktach tej firmy czytałam wiele pozytywnych opinii, ale mimo to byłam totalnie zszokowana jakością mojego zamówienia. Nie spodziewałam się, że wszystko będzie wyglądać aż tak dobrze. Zajęło mi kilka dni skompletowanie wszystkiego, bo chciałam, by wszystko wyglądało jak najlepiej i muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie, by teraz wyglądało to jakkolwiek inaczej. Wykonanie tej książki jest niezwykle dobre, twarda okładka chroni ją przed jakimkolwiek zniszczeniem, a same kartki są niezwykle grube. Do wyboru miałam papier błyszczący lub matowy, postawiłam na ten pierwszy. Podczas zamawiania, obawiałam się nieco, że barwy zostaną nieodwzorowane i będą blade, a tymczasem jest tam tak kolorowo,  że niezwykle cieszy to moje oczy. Kolorystyka jest dokładnie taka sama, jak na komputerze. jakość zdjęć nie została zaniżona ani trochę. Dodatkowym plusem jest płaskie łączenie stron, dzięki czemu jedno zdjęcie wyglądałoby dobrze nawet, jeśli znajdowałoby się na dwóch stronach. 
Zaprojektowanie tego produktu również nie jest trudne. Do dyspozycji dostajemy aplikację do ściągnięcia na komputer, tam możemy wszystko zaprojektować sami, bądź wybrać tryb automatyczny, gdzie wszystko robione jest za nas. Układ zdjęć na stronach jest różnorodny i wszystko możemy sami dobrać. Chcecie mieć jedno zdjęcie na stronie czy może pięć? To zależy już od Was! Swoją drogą, spodziewajcie się, że gdy już złożycie zamówienie, poczekacie zaledwie trzy lub cztery dni i będziecie mieć je już w swoich rękach!
Jestem niezwykle zadowolona z tej przesyłki i muszę przyznać, że już sama myślę nad nowym zakupem od tej firmy! Może plakat na ścianę z moimi pracami? Zobaczy się. A Wam bardzo polecam skorzystania z usług tego sklepu, obiecuję, że nie będziecie zawiedzeni! 
Zaprojektuj swoją własną fotoksiążkę TUTAJ.
__________________
Everyone who knows me knows that I love to ‘collect’ my memories. I must admit that I attach great importance to these little material things. I love all kinds of souvenirs, postcards, cards, tickets and keyrings. My mother recently stated that I will become a collector in the future. Fortunately, it is not that bad with me yet, but I attach so much to such things that remind me of an event, a trip or just a nice day.
An important element of all this are also photos. I take the camera with me almost everywhere, sometimes I even immortalize my usual activities with my friends or family. My laptop is full of photos, but I’m perfectly aware that I’m never sure if it will not break down at the least expected moment and I will not be able to recover my stuff anymore. When writing a blog, inserting my photos into tumblr and instagram, at least there they are saved, but this is only a small percentage of them. So I really like to call pictures, stick them on the walls, put them in frames or just put them in a drawer when there’s a bit more of them.
I always wanted to have a photobook for which I have millions of ideas. In the end, I managed to get one thanks to cooperation with Saal Digital. Initially, I planned to collect some of my memories from the past months, but I remembered that my mother always complains that she has no head to look at all these pictures and then choose which calls are worthwhile and later she ‘lacks the time ‘to go to the photographer. So I decided to make her a little surprise and without a chance got from me this album with a set of photos from our last trip to the mountains. She is extremely happy with her!
I read many positive reviews about the company’s products, but I was totally shocked by the quality of my order. I did not expect everything to look that good. It took me a few days to complete everything, because I wanted it to look perfect and I must admit that I can not imagine it would look any different now. The performance of this book is extremely good, the hard cover protects it against any damage, and the pages themselves are extremely thick. I had a glossy or matte paper to choose from, I bet on the first one. When ordering, I was a bit afraid that the colors would be unmapped and will be pale, and meanwhile it is so colorful that it is very pleasing to my eyes. The color scheme is exactly the same as on the computer. the quality of the photos has not been underestimated. An additional advantage is the flat combination of pages, so that one photo would look good even if it would be on two sides.
Designing this product is also not difficult. We get the application to download to the computer, we can design everything ourselves, or choose the automatic mode, where everything is done for us. The layout of the pictures on the pages is diverse and we can choose everything ourselves. Do you want to have one picture on the page or maybe five? It’s up to you! By the way, expect that once you place your order, you will wait just three or four days and you will have them in your hands!
I am extremely happy with this cooperation and I have to admit that I’m thinking about a new purchase from this company! Maybe a wall poster with my works? We will see. Obviously I highly recommend using the services of this store, I promise you will not be disappointed!
Design your own photo book HERE.

0 Shares
0 comments
  1. Ale ładna fotoksiążka! Ja uwielbiam takie bajery, więc na pewno sobie ją sprezentuję 💋 Idealny pomysł na prezent i świetna idea, by utrwalić ważne chwile.
    Obserwuję, kolorowazuzita.blogspot.com

  2. Ja ostatnio miałam możliwość stworzenia własnej fotoksiążki i jestem bardzo zadowolona 🙂 wydaje mi się, że jest to fajny pomysł na przechowywanie ważnych dla nas momentów w jednym miejscu 🙂

  3. Cierpie na podobna przypadlosc kolekcjonowania wspomnien. Nie wiem ,gdzie bede kiedys trzymac albumy ze zdjeciami… 🙂
    Pozdrawiam i zycze Wesolych Swiat !
    kikawww.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like